1. Splošni pogoji

Splošni pogoji kluba zvestobe in ugodnosti „MojaE-zavarovanja“ (v nadaljevanju: klub E-Zavarovanja) določajo pravice in obveznosti posameznikov, ki se odločijo za članstvo v klubu E-zavarovanja (v nadaljevanju: člani kluba) in ustanovitelja omenjenega kluba „E-zavarovanja“, podjetja e-Zavarovanja, zavarovalniško zastopanje d.o.o., Kolodvorska cesta 8, 1230 Domžale, matična številka: 2273101000, davčna številka: SI 49285149.

2. Prijava v klub in pogoji članstva

V klub „E-zavarovanja“ lahko pristopi vsaka fizična ali pravna oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in je obenem Stranka podjetja E-Zavarovanja d.o.o..

Stranka podjetja E-zavarovanja d.o.o., je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je od 1.6.2022 dalje s posredovanjem ali zastopanjem družbe oziroma zaposlenih v družbi E-zavarovanja d.o.o. sklenila katerokoli zavarovanje in je v primeru obročnega/mesečnega plačila zavarovalne premije glede na sklenjeno zavarovanje tudi poravnala prve tri mesečne premije ali pa je v primeru enkratne letne zavarovalne premije poravnala slednjo v celoti.

Za stranko podjetja, ki izpolnjuje pogoje za članstvo v klubu „Moja E-zavarovanja“ se bo štela tudi vsaka potencialna stranka, ki preko družbe E-zavarovanja na sedež/e-naslov družbe ali zaposlenim družbe pošlje namero o sklenitvi zavarovanja na način, da družbi E-zavarovanja d.o.o. posreduje dve (2) različni veljavni zavarovalni polici, za katere lahko družba E-zavarovanja d.o.o. pripravi konkurenčno ponudbo (npr. kopijo veljavnega avtomobilskega zavarovanja in zavarovanja nepremičnine).

Za članstvo v klubu „MojaE-zavarovanja“ je potrebno pravilno izpolniti papirno prijavnico, ki je dostopna na sedežu družbe E-zavarovanja d.o.o. oziroma jo lahko osebe pridobijo pri zavarovalnih zastopnikih in drugih pooblaščenih osebah družbe E-zavarovanja d.o.o., ali spletni obrazec, ki je na voljo na sledečem spletnem naslovu: https://www.e-zavarovanja.com/zavarovanje/vclanitev-v-brezplacni-klub-e-zavarovanja/. Za članstvo v klubu „Moja E-zavarovanja“ je možno zaprositi tudi preko e-pošte na naslov info@e-zavarovanja.com.

3. Ugodnosti članov kluba MOJA E-zavarovanja

3.1. Člani kluba so upravičeni do posebnih ponudb in ugodnosti. Članstvo vsaki Stranki prinaša USB ključ (velikost 64 GB) in nahrbtnik e-Zavarovanja;
3.2. V klub Moja E-Zavarovanja se lahko vsaka oseba včlani samo enkrat (1x) in je tudi samo 1x upravičena do ugodnosti;
3.3. Ustanovitelj omogoča članom kluba, da brezplačno prejemajo SMS/MMS-obvestila, pošto in elektronsko pošto, pri čemer bo obvestila pošiljal na način, ki ga član označi v pristopni izjavi. Po telefonu bo ustanovitelj pošiljal obvestila le na mobilne številke slovenskih mobilnih operaterjev. Prejemanje SMS/MMS obvestil je mogoče le na mobilnih telefonih, ki omogočajo sprejemanje SMS in MMS sporočil.

4. Prenehanje članstva in obveščanje

E-zavarovanja d.o.o. lahko člana kluba izključi iz kluba, če mu ta ne posreduje pravilnih podatkov in v primeru poskusa zlorabe ugodnosti kluba. V tem primeru bo stranko pisno obvestil o svoji odločitvi s priporočenim pismom. Vsak član kluba Moja E-Zavarovanja lahko kadarkoli izstopi iz kluba tako, da svojo odločitev pisno sporoči na naslov E-Zavarovanja d.o.o, Kolodvorska cesta 8, 1230 Domžale, ali na elektronski naslov info@e-zavarovanja.com. Preklic članstva pomeni preklic vseh oblik obveščanja. Morebitne neizkoriščene ugodnosti se v trenutku preklica članstva izničijo.

5. Ukinitev kluba MojaE-Zavarovanja in sprememba Splošnih pogojev

E-Zavarovanja d.o.o. si pridržuje pravico do ukinitve kluba Moja E-Zavarovanja in/ali spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev. O ukinitvi kluba ali spremembi Splošnih pogojev je dolžan seznaniti člane kluba preko e-pošte. V primeru, da član ni dostavil e-naslova ali je e-naslov nepravilen/neveljaven, se šteje, da je o spremembi Splošnih pogojev obveščen po preteku 8 dni od objave spremenjenih Splošnih pogojev na spletnem mestu https://www.e-zavarovanja.com/zavarovanje/vclanitev-v-brezplacni-klub-e-zavarovanja/. Če se član kluba s spremembo ne strinja, ima pravico do izstopa iz kluba.

6. Končne določbe

Ti Splošni pogoji so v elektronski obliki so dostopni na spletni strani https://www.e-zavarovanja.com/zavarovanje/vclanitev-v-brezplacni-klub-e-zavarovanja/.  Morebitne spore med članom kluba in podjetjem E-zavarovanja d.o.o., Ljubljana se rešuje sporazumno. Če na takšen način stranke ne bi uspele, bo spore reševalo pristojno sodišče v Republiki Sloveniji.